Задача 3. За договором безстрокової ренти гр.М

За договором безстрокової ренти гр.М. передав безоплатно у власність гр.Н. автомобіль, а гр.Н. зобов’язувався виплачувати рентні платежі у сумі 600 грн. щомісячно.

Згодом автомобіль був викрадений у гр.Н. і тому він відмовився від подальшої виплати рентних платежів.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Хто несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, переданого під виплату ренти?

Які підстави відмови від договору?

Тема 9: Довічне утримання (догляд).

1. Поняття та ознаки договору довічного утримання (догляду).

2. Сторони в договорі довічного утримання (догляду).

3. Порядок укладення та форма договору.

4. Зміст договору довічного утримання (догляду).

5. Зміна, розірвання та припинення договору довічного утримання (догляду). Правові наслідки.

Нормативно-правові Задача 3. За договором безстрокової ренти гр.М акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (ст.120, 131, 132) // ВВР. – 2002. - N 3-4, ст.27

3. Закон України від 2 вересня 1993 року “Про нотаріат” // ВВР. 1993. №39. Ст.383.

4. Тимчасовий порядок державної реєстрації правочинів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 671.

5. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004р.

6. Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, затверджене наказом Міністерства юстиції України 09.06.1999 N 31/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18.08.2004 N 85/5).

7. Правила ведення нотаріального діловодства (Форми 62, 63), затверджені наказом Міністерства юстиції України від 31 грудня 2008 р. № 1325/16016.

Література:

8. Брагинский М.И., Витрянский В Задача 3. За договором безстрокової ренти гр.М.В. Договорное право. Кн. 2.: Договоры о передаче имущества. – М: Статут., 2000.

9. Великорода О.М. Договір довічного утримання: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - К,, 2006.

10.Гражданское право: В 2 т.: Учебник / Отв.ред. Е.А.Суханов. – М.: БЕК, 2002 (Т.ІІ).

11.Гражданское право: Учебник: В 2 ч. / Под.ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. – М.: Проспект, 1996 (Ч.2).

12.Договірне право України. Особлива частина: Навч. посібн. / За ред.. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

13.Иоффе О.С. Обязательственное право. - М., 1975.

14.Космін Ю. Договір довічного утримання // Право України. – 2000. – № 2.

15.Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. проф. Коссака В.М. – К., 2008.

16.Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За Задача 3. За договором безстрокової ренти гр.М ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006 (Т.І., Т.ІІ.)

17.Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х т. / За заг.ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2006 (Т.2. Особлива частина).

18.Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2006 (Кн.2).

19.Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – К.: Юрінком-Інтер, 2004 (Т.2).

20.Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передання майна у власність. Монографія. – Тернопіль, 2009.


documentapbwsuz.html
documentapbxafh.html
documentapbxhpp.html
documentapbxozx.html
documentapbxwkf.html
Документ Задача 3. За договором безстрокової ренти гр.М